AgTrace AgTrace Free Get
AgTrace

AgTrace

1.2.4 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-07-02

Size

25.1 MB

Screenshots for iPhone

AgTrace Description
แอพพลิเคชัน AgTrace ใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตรในการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และขั้นเตรียมการสู่ Smart Farmer
และ พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรตามมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พร้อม ยกระดับสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดสู่ตลาดที่มีศักยภาพ
AgTrace 1.2.4 Update
2019-07-02 Version History
* New Update
- Update Search Content
- Fix Bug QRCode Scaner
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.2.4
Size:
25.1 MB
Update Date:
2019-07-02
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps