قلب سالم 2

قلب سالم 2Free

1.0.1for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
قلب سالم 2 Screenshots
قلب سالم 2 posterقلب سالم 2 posterقلب سالم 2 posterقلب سالم 2 posterقلب سالم 2 poster
قلب سالم 2 posterقلب سالم 2 posterقلب سالم 2 posterقلب سالم 2 posterقلب سالم 2 poster

About قلب سالم 2

راهنمای سالم زیستن با قلبی سالم

این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد:
-دست به کار شوید، نقشه ی راه برای رسیدن به قلبی سالم
-تلاش برای رسیدن به وزن ایده آل
-حرکت کنید
-شما می توانید سیگار را ترک کنید
-حرکت خانواده به سمت قلبی سالم
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.1

Last updated on Jun 18, 2016
Version History
1.0.1
Jun 18, 2016

قلب سالم 2 FAQ

Click here to learn how to download قلب سالم 2 in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of قلب سالم 2.
iPhone
iPad
قلب سالم 2 supports Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish

قلب سالم 2 Alternative

You May Also Like

Get more from mahnaz rad