Binh Duong EMS

Binh Duong EMS

Free
2.1.3for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Binh Duong EMS Screenshots
Binh Duong EMS posterBinh Duong EMS posterBinh Duong EMS posterBinh Duong EMS posterBinh Duong EMS poster
Binh Duong EMS posterBinh Duong EMS posterBinh Duong EMS posterBinh Duong EMS posterBinh Duong EMS poster

About Binh Duong EMS

Phần mềm giám sát chất lượng môi trường của sở tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương
Hỗ trợ theo dõi các thông số cả hệ thống quan trắc môi trường bao gồm nước thải, nước mặt, nước ngầm và kHz thải.
- Phần mềm hỗ trợ xem danh sách số liệu của các thông số
- Xem vị trí các trạm trên bản đồ.
- Tìm kiếm số liệu của các trạm
- Người dùng sẽ được sở tai nguyên cấp tài khoản để sử dụng phần mềm
Show More

What's New in the Latest Version 2.1.3

Last updated on Jul 13, 2018
Old Versions
- Fixbug
- Add roles
Show More
Version History
2.1.3
Jul 13, 2018
- Fixbug
- Add roles
2.1.2
Jun 23, 2018
- Update home screen
- Add new SampleControl history
2.1.1
May 23, 2018
fixbug search
2.1.0
Mar 20, 2018
fixbug
2.0.9
Feb 7, 2018
fixbug
2.0.8
Feb 3, 2018
Cập nhật màu cảnh báo
2.0.5
Jan 24, 2018
Update home screen
2.0.4
Oct 9, 2017
update icon
2.0.3
Oct 5, 2017
update url
2.0.2
Feb 14, 2017
fixbug
2.0.1
Jan 12, 2017
add comment
2.0.0
Jan 2, 2017
update new interface
1.6.2
Nov 7, 2016
fixbug
1.6.1
Oct 28, 2016
fixbug
1.6
Oct 19, 2016
fixbug
1.5
Sep 16, 2016
fixbug các điểm trùng toạ độ trong màn hình bản đồ
1.4
Sep 13, 2016

Binh Duong EMS FAQ

Click here to learn how to download Binh Duong EMS in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Binh Duong EMS.
iPhone
iPad
Binh Duong EMS supports English

Binh Duong EMS Alternative

You May Also Like

Get more from Viet An Software Technology JSC