Khách hàng - WebShip

Khách hàng - WebShipFree

1.6for iPhone, iPad
robust Vu
Developer
Jan 24, 2019
Update Date
Business
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Khách hàng - WebShip Capturas de tela
Khách hàng - WebShip CartazKhách hàng - WebShip CartazKhách hàng - WebShip Cartaz
Khách hàng - WebShip CartazKhách hàng - WebShip CartazKhách hàng - WebShip Cartaz

About Khách hàng - WebShip

Ứng dụng hỗ trợ khách hàng lên đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng. Các chức năng chính:
- Tạo vận đơn dễ dàng trên app.
- Nhận thông báo tình trạng đơn ngay lập tức.
Show More

Novidades da Última Versão 1.6

Last updated on Jan 24, 2019
Versões Antigas
Thay logo, thêm mã công ty khi đăng nhập.
Show More
Version History
1.6
Jan 24, 2019
Thay logo, thêm mã công ty khi đăng nhập.

Khách hàng - WebShip FAQ

Clique aqui para saber como baixar Khách hàng - WebShip em um país ou região restrita.
Confira a lista a seguir para ver os requisitos mínimos de Khách hàng - WebShip.
iPhone
iPad
Khách hàng - WebShip suporta English

Alternativa de Khách hàng - WebShip

Você pode gostar

Obtenha mais de robust Vu