Cribis Mobile Cribis Mobile Not Available
Removed from the App Store
Cribis Mobile

Cribis Mobile

CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.

1.3 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2015-12-09

Size

5.0 MB

Screenshots for iPhone

Cribis Mobile Description
Cribis Mobile obsahuje informace o firmách registrovaných v České republice a na Slovensku.

Služby aplikace:

PROVĚŘIT FIRMU – základní identifikační údaje (zdarma), ekonomické hodnocení firem včetně varovných signálů a hodnotících indexů (po zaplacení předplatného).

MONITORING – firmy je možné po zaplacení předplatného monitorovat (např. vyhlášení konkurzu či vzniku dluhu vůči zdravotním pojišťovnám, statusu nespolehlivého plátce DPH)

ÚKOLY – přehledná forma poznámek k firmám

KURZY MĚN – přepočet finančních dat do vybraných měn aktuálním kurzem ČNB

NOVINKY – informace z portálu www.informaceofirmach.cz a novinky týkající se Cribis Mobile

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na: cribismobile@informaceofirmach.cz.

Aplikace nabízí také podrobnější data. Tyto informace jsou přístupné po zaplacení předplatného.

Předplatné:
• měsíční (možnost prověření až 350 firem)
• roční (možnost prověření až 5 000 firem)

Předplatné se automaticky neobnovují, nové předplatné lze koupit po vypršení původního předplatného. Předplatné není možné zrušit během doby jeho trvání.
Jakákoliv část nevyužitých limitů (počtů firem, které bylo možné prověřit či monitorovat) v rámci předplatného propadá po jeho vypršení.
-------------

Cribis Mobile obsahuje informácie o firmách registrovaných v Českej republike a na Slovensku.

Služby aplikácie:

PREVERIŤ FIRMU – základné identifikačné údaje (zdarma), ekonomické hodnotenie firiem vrátane varovných signálov a hodnotiacich indexov (po zaplatení predplatného).

MONITORING – firmy je možné po zaplatení predplatného monitorovať (napr. vyhlásení konkurzu či vzniku dlhu voči zdravotným poisťovniam, statuse nespoľahlivého platcu DPH)

ÚLOHY – prehľadná forma poznámok k firmám

KURZY MIEN – prepočet finančných dát do vybraných mien aktuálnym kurzom ČNB

NOVINKY – informácie z portálu informaceofirmach.cz a novinky týkajúce sa Cribis Mobile

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na: cribismobile@informaceofirmach.cz.

Aplikácia ponúka taktiež podrobnejšie dáta. Tieto informácie sú prístupné po zaplatení predplatného.

Predplatné:
• mesačné (možnosť preverenia až 350 firiem)
• ročné (možnosť preverenia až 5 000 firiem)

Predplatné sa automaticky neobnovujú, nové predplatné je možné kúpiť po vypršaní pôvodného predplatného. Predplatné nie je možné zrušiť behom doby jeho trvania.
Akákoľvek časť nevyužitých limitov (počty firiem, ktoré bolo možné preveriť či monitorovať) v rámci predplatného prepadá po jeho vypršaní.
-------------

Cribis Mobile comprises information about companies registered in the Czech Republic and Slovakia.

Application services:

EXAMINE A FIRM – basic identification data (free of charge), economic assessment of firms including warning signals and assessment indices (upon the payment of a subscription fee).

MONITORING – upon the payment of a subscription fee firms can be monitored (f. e. the declaration of bankruptcy or origin of debt to health insurance companies, status of an unreliable VAT payer)

TASKS – well-organized notes on firms

CURRENCY EXCHANGE RATES – conversion of financial data to the selected currencies using the valid exchange rate announced by the Czech National Bank.

NEWS – information from the informaceofirmach.cz portal and news concerning Cribis Mobile.

If you have any questions, do not hesitate to contact us at: cribismobile@informaceofirmach.cz.

The application also offers detailed information. Such information is available upon the payment of a subscription fee.

Subscription fees:
• Monthly (possibility to examine up to 350 firms);
• Annual (possibility to examine up to 5,000 firms).

Subscriptions are not automatically renewed; new subscription can be purchased after the expiry of the original subscription. Subscriptions cannot be cancelled during their term of validity.
Any portion of unutilized limits (number of firms that can be examined or monitored) available under a subscription fee becomes null and void after the expiry of the subscription.
Cribis Mobile 1.3 Update
2015-12-09 Version History
Nyní na 3 měsíce plná verze aplikace ZDARMA !

U příležitosti rozšíření informací aplikace Cribis Mobile také o společnosti působící na Slovensku Vám po registraci na http://www.cribismobile.cz/zdarma poskytneme možnost jejího bezplatného využití na období 3 měsíců.

Cribis Mobile přináší uživatelům obchodní informace, které jsou základem pro okamžitou orientaci o finančním zdraví jejich obchodních partnerů. V bezplatné verzi získá uživatel základní informace o hledané firmě, vč. možnosti navigace do sídla společnosti. Podrobné finanční a kreditní informace, schémata vlastnických vazeb a monitoring vybraných společností jsou dostupné předplatitelům některého z cenových programů v rámci placené verze aplikace.

-------------

Teraz na 3 mesiace plná verzia aplikácie ZDARMA!

Pri príležitosti rozšírenia informácií aplikácie Cribis Mobile aj o spoločnosti pôsobiace na Slovensku Vám po registrácii na http://www.cribismobile.cz/zdarma poskytneme možnosť bezplatného využitia služby na 3 mesiace.

Cribis Mobile prináša obchodné informácie, ktoré sú základom pre okamžitú orientáciu o finančnom zdraví potenciálnych obchodných partnerov. V bezplatnej verzii získa užívateľ základné informácie o hľadanej spoločnosti, vrátane možnosti navigácie do sídla spoločnosti. Podrobné finančné a kreditné informácie, schémy vlastníckych väzieb a monitoring vybraných spoločností sú dostupné predplatiteľom niektorého z cenových programov v rámci platenej verzie aplikácie.

-------------

Now the full version of the application for 3 months FREE OF CHARGE!

On the occasion of extending the Cribis Mobile application for information on companies operating in Slovakia we offer an option to use the service for 3 months free of charge upon registration at http://www.cribismobile.cz/zdarma.

Cribis Mobile offers business information providing the basis for an instant overview of the financial standing of potential business partners. The free version provides users with basic information about the searched-for company including an option to navigate to the company’s seat. Detailed financial and credit information, diagrams of ownership links and monitoring of selected companies are only available to subscribers of any of the fee programs as part of the paid version of the application.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.3
Size:
5.0 MB
Release Date:
2015-12-09
Language:
Czech English Slovak
More
You May Also Like