CRU Fun Eng CRU Fun Eng Free Get
CRU Fun Eng

CRU Fun Eng

2.1.1 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-06-11

Size

636.5 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
CRU Fun Eng Description
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาโดยอ้างอิงเนื้อหาของข้อสอบ New TOEIC เพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจำนวน 10 บทเรียน แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่ คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์และโครงสร้าง บทสนทนา บทความประกาศประเภทต่างๆ ทั้งสั้นและยาว รวมทั้งมีการสอดแทรกส่วนย่อยๆ ของเทคนิคการเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน ของผู้เรียน)
CRU Fun Eng 2.1.1 Update
2020-06-11 Version History
fix video, fix bug.
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.1.1
Size:
636.5 MB
Genre:
Education
Update Date:
2020-06-11
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps