DLD4.0 DLD4.0 Free Get
DLD4.0

DLD4.0

1.20 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-09-26

Size

76.1 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
DLD4.0 Description
DLD4.0 เป็น Application สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปศุสัตว์ และยังสามารถแจ้งเหตุเกี่ยวกับกฏหมายทางด้านปศุสัตว์ได้
โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการ และท่านสามารถรับทราบถึงสถานะการดำเนินการ โดย กรมปศุสัตว์ (Department of livestock development) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลคลังความรู้ ประกาศ และข่าวการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัตว์ (livestock) เพื่อให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว Application DLD4.0 นี้รองรับบนอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone

คุณสมบัติเด่นของ Application DLD4.0
- จัดกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งแยกตามลักษณะผู้ใช้
- แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์ livestock
- เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
- ปฏิทินกิจกรรมเกี่ยวกับปศุสัตว์
- ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
- แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ กฏหมายด้านปศุสัตว์
- มีระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ push notification
- มีระบบ cms on mobile สำหรับ admin
DLD4.0 1.20 Update
2019-09-26 Version History
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.20
Size:
76.1 MB
Genre:
News Books
Update Date:
2019-09-26
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps