Gazeta Zyrtare - RKS Gazeta Zyrtare - RKS Not Available
Removed from the App Store
Gazeta Zyrtare - RKS

Gazeta Zyrtare - RKS

Fatos Idrizi

1.0.4 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2018-05-01

Size

27.5 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Gazeta Zyrtare - RKS Description
This official application allows access to legal acts published in the Official Gazette of the Republic of Kosovo, which is being published pursuant to the Law on the Official Gazette of the Republic of Kosovo No. 03/L-190.

The Official Gazette of the Republic of Kosovo publishes the following: the Constitution of the Republic of Kosovo; legislation adopted by the Assembly of the Republic of Kosovo; International Agreements; Decisions of the Constitutional Court; Decrees of the President; Declarations and resolutions adopted by the Assembly; bylaws adopted by the Government and/or its ministers where so requested by the Prime Minister, other legal acts as prescribed by the special laws, as well as the Official Gazette Annual Index.

Ky aplikacion ju mundëson qasje të lirë në aktet ligjore të Gazetës Zyrtare e Republikës së Kosovës, e cila publikohet në mbështetje të Ligjit për Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-190.

Në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës publikohen: Kushtetuta e Republikës së Kosovës; Ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Marrëveshjet ndërkombëtare; Vendimet e Gjykatës Kushtetuese; Dekretet e Presidentit të Republikës së Kosovës; Deklaratat dhe rezolutat e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës; Aktet nënligjore të Qeverisë dhe të ministrive në rastet kur kërkohet nga Kryeministri dhe Aktet tjera të përcaktuara me ligje të veçanta, si dhe INDEKS-i vjetor i Gazetës Zyrtare.

Ova zvanicna aplikacija omoguccava pristup pravnim aktima objavljenih u Sluzbenom Listu Republike Kosova, koja se objavljuje na osnovu Zakona o Sluzbenom Listu Republike Kosovo br. 03/L-190.U Sluzbenom Listu Republike Kosovo objavljuju se sledeće: Ustav Republike Kosovo; Zakoni koje je usvojila Skupstina Republike Kosovo; Medjunarodni sporazumi; odluke Ustavnog suda; Ukazi Predsednika Republike Kosovo; deklaracije i rezolucije koje je usvojila Skupstina Republike Kosovo; Podzakonski akti koje je donela Vlada i ministarstva, drugi akti propisani posebnim zakonima, kao i godisnji Indeks Sluzbenog Lista.
Gazeta Zyrtare - RKS 1.0.4 Update
2018-05-01 Version History
Fix bug for new iOS version.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.4
Size:
27.5 MB
Genre:
Reference Books
Release Date:
2018-05-01
Developer:
Fatos Idrizi
Language:
Albanian Bosnian English Serbian Turkish
More
You May Also Like
Developer Apps