Gulf BBS Gulf BBS Free Get
Gulf BBS

Gulf BBS

1.2 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-07-12

Size

7.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Gulf BBS Description
เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานภายในองค์กร บันทึกการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานและองค์กร โดยโปรแกรมต้องใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่สามารถแก้ไขในส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลบ่อยๆ ได้ โปรแกรมสามารถกำหนดรหัสผ่านและสิทธิการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง บันทึกการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย ด้วยการแจ้งเตือน-ชมเชย-อ่าน ตรวจสอบจำนวนสถิติการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยประจำเดือน ได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการเข้าใช้งานระบบเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ในระบบออนไลน์ได้ จากการสำรวจความต้องการเบื้องต้น การพัฒนา Gulf Behavior-Based Safety Software ต้องรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในโรงไฟฟ้า ระบบต้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เน้นการออกแบบระบบให้ใช้งานได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งรูปแบบของ Web Base Application (Website) และ รูปแบบของ Mobile Application (พัฒนาเป็น iOS App สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS)
Gulf BBS 1.2 Update
2018-07-12 Version History
อัพเดทความปลอดภัย (Security Update)
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.2
Size:
7.3 MB
Update Date:
2018-07-12
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps