IPST Chemistry E-Book : Atomic Structure IPST Chemistry E-Book : Atomic Structure Free Get
IPST Chemistry E-Book : Atomic Structure

IPST Chemistry E-Book : Atomic Structure

Kathi Studio Co.,Ltd.

1.1.2 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2016-10-12

Size

13.6 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
IPST Chemistry E-Book : Atomic Structure Description
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure) เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมของธาตุ มีการระบุชนิดและสมบัติของอนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ อธิบายความหมายเลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป เขียนและแปลความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ อธิบายความสำคัญของการศึกษาโครงสร้างอะตอม
More Information
Price:
Free
Version:
1.1.2
Size:
13.6 MB
Genre:
Education Books
Release Date:
2016-10-12
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps