VTC Firework

VTC FireworkFree

1.3for iPhone, iPod touch
VTC Telecom
Developer
246.2 MB
Size
Mar 3, 2021
Update Date
Business
Category
17+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VTC Firework 스크린 샷
VTC Firework 포스터VTC Firework 포스터VTC Firework 포스터

About VTC Firework

Ứng dụng trải nghiệm thực tế tăng cường Pháo hoa cho khách hàng.

Người dùng sẽ được trải nghiệm những màn pháo hoa vô cùng ứng tượng tại những địa mình yêu thích bên cạnh người yêu thương.
Bằng cách quét mặt phẳng sau đó đặt hộp pháo, rồi nhấn nút pháo xem pháo hoa.
Chụp lại những khoắc đẹp ấy và chia sẻ đến mọi người.
Show More

최신 버전 1.3의 새로운 기능

Last updated on Mar 3, 2021
Version History
1.3
Mar 3, 2021

VTC Firework FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 VTC Firework를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
VTC Firework의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
VTC Firework은 다음 언어를 지원합니다. English

VTC Firework 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

VTC Telecom에서 더 많은 것을 얻기