Lampang Knowledge City Lampang Knowledge City Free Get
Lampang Knowledge City

Lampang Knowledge City

1.0 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2017-10-27

Size

27.8 MB

Screenshots for iPhone

Lampang Knowledge City Description
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางนำร่องในการรวบรวมข้อมูลและแสดงที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้สาธารณะซึ่งในที่นี้ครอบคลุมทั้งพิพิธภัณฑ์ สถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน และวิสาหกิจชุมชนอันเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของจังหวัดลำปาง
ทำให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่สามารถสืบค้น ติดต่อและเข้าถึงแหล่งความรู้ที่สนใจได้สะดวกยิ่งขึ้น
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับทักษะความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ทุกๆคน ในการต่อยอดความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นที่ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดต่อไป
Lampang Knowledge City 1.0 Update
2017-10-27 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
27.8 MB
Release Date:
2017-10-27
Developer:
Peerapong Ruangudom
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps