Museum Siam Knowledge Center Museum Siam Knowledge Center Free Get
Museum Siam Knowledge Center

Museum Siam Knowledge Center

National Discovery Museum Institute

1.1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2018-02-09

Size

24.4 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Museum Siam Knowledge Center Description
Museum Siam Knowledge Center Application : ห้องคลังความรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสรรหาสื่อในรูปแบบ เช่น DVD ภาพยนตร์ บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ ต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น เพียงปลายนิ้วปลายนิ้วสัมผัส
Museum Siam Knowledge Center 1.1.0 Update
2018-02-09 Version History
-fix app crashes for iOS 10 and newer.
-minor bug fixes
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.1.0
Size:
24.4 MB
Genre:
Education Books
Release Date:
2018-02-09
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps