MyHealth Thailand MyHealth Thailand Free Get
MyHealth Thailand

MyHealth Thailand

1.1.4 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2017-09-04

Size

44.2 MB

Screenshots for iPhone

MyHealth Thailand Description
แอปพลิเคชันMyHealth Thailand เป็นสมุดบันทึกสุขภาพอัจฉริยะเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกและติดตามผลการตรวจสุขภาพของตนเอง โดยแอปพลิเคชันจะสามารถแนะนำรายการตรวจสุขภาพที่จำเป็น พร้อมทั้งวิเคราะห์และเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อดูความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ MyHealth Thailandยังเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านระบบและสมาร์ทโฟน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการตรวจสุขภาพของผู้ใช้ให้แพทย์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดูแลคนไข้

หน่วยงานภาคีเครือข่าย:
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
MyHealth Thailand 1.1.4 Update
2017-09-04 Version History
แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงผล
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.1.4
Size:
44.2 MB
Update Date:
2017-09-04
Developer:
NECTEC
Language:
English Thai
More
You May Also Like
Developer Apps