RLPD Service RLPD Service Free Get
RLPD Service

RLPD Service

1.8 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-10-09

Size

51.5 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
RLPD Service Description
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภาระกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนการดำเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม
(4) ประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
(5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งจำเลยที่ถูกดำเนินคดีอาญาโดยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(7) ดำเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ลักษณะการบริการ
- ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
- ส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
- ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
- คลินิกยุติธรรม
- กองทุนยุติธรรม
- คุ้มครองพยานในคดีอาญา
- คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาชั้นสอบสวนตามมาตรา 134/1
- ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
- สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77

แอพพลิเคชั่น "RLPD Service" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดตามผลการดำเนินการในการให้บริการประชาชน ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และงานกองทุนยุติธรรม โดยสามารถสืบค้นได้โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขรับคำขอ ซึ่งออกให้โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ประจำอยู่ ณ หน่วยงานดังต่อไปนี้
- สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 - 4 (อยุธยา ขอบแก่น เชียงใหม่ และสงขลา)
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
120 หมู่ 3 (อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ช้ัน 2)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
RLPD Service 1.8 Update
2018-10-09 Version History
-Improve performance
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.8
Size:
51.5 MB
Genre:
News
Update Date:
2018-10-09
Language:
English Thai
More
You May Also Like
Developer Apps