Shop Management Assistant Shop Management Assistant Free Get
Shop Management Assistant

Shop Management Assistant

iMonsterSoft

1.0.5 for iPhone, iPad
0

0 Ratings

Update Date

2018-01-16

Size

24.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Shop Management Assistant Description
Shop Management is simple and awesome system which is easy to use and manage your shop lists. All your lists including name category and price are right now in your hand. No more worry about forgetting.

Features:
- Easy to store all your shop lists
- Easy to search by name, company, category, invoice number and item's id.
- Enable notify that items are in or out stock.
- Protected database with password and Touch ID.
- 3D Touch available.
- Enable store databases in Cloud storage (Dropbox).
- Enable to manage Customer's list.
- Build-in Calculator.
- Build-in Money exchange converter.

商店管理是简单而可靠的系统,易于使用和管理您的商店列表。 您的所有列表,包括名称类别和价格现在在您的手中。 不用担心忘记。

特征:
- 易于存储您的所有商店列表
- 按名称,公司,类别,发票编号和项目编号容易搜索。
- 启用通知项目进出库存。
- 使用密码和Touch ID保护的数据库。
- 3D触摸可用。
- 在云存储(Dropbox)中启用存储数据库。
- 启用管理客户的列表。
- 内置计算器。
- 内置货币兑换转换器。

Quản lý cửa hàng là một hệ thống đơn giản và tuyệt vời, dễ sử dụng và quản lý danh sách cửa hàng của bạn. Tất cả các danh sách của bạn bao gồm danh mục tên và giá cả là ngay trong tay bạn. Không còn lo lắng về việc quên.

Tính năng, đặc điểm:
- Dễ dàng lưu trữ tất cả danh sách cửa hàng của bạn
- Dễ dàng tìm kiếm theo tên, công ty, danh mục, số hoá đơn và id của mặt hàng.
- Kích hoạt thông báo rằng các mục đang ở trong hoặc ngoài chứng khoán.
- Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu và Touch ID.
- Có sẵn 3D Touch.
- Bật cơ sở dữ liệu lưu trữ trong lưu trữ đám mây (Dropbox).
- Cho phép quản lý danh sách của Khách hàng.
- Máy tính tích hợp.
- Bộ chuyển đổi tiền tệ tích hợp.
Shop Management Assistant 1.0.5 Update
2018-01-16 Version History
Bugs fixed.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.5
Size:
24.3 MB
Update Date:
2018-01-16
Developer:
Ngov chiheang
Language:
Chinese English Khmer Vietnamese
More
In-App Purchases:

Shop-Management IAP $4.99

More
You May Also Like
Developer Apps