Wizards Science Wizards Science Free Get
Wizards Science

Wizards Science

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-08-24

Size

32.0 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Wizards Science Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.6/1 อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
ว 2.1 ป.6/1 สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่ม สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
ว 2.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
ว 2.2 ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ว 6.1 ป.6/1 อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
2. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
3. โซ่อาหาร สายใยอาหาร
4. แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. หิน
Feature
Application เรื่อง Wizards Science มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
- สนุกกับเกมแนว RPG ทำภารกิจที่แฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับโซ่อาหาร สายใยอาหาร
- รู้จักความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
- สนุกสนานกับการปราบบอสเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สดใส และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Wizards Science 1.0 Update
2018-08-24 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
32.0 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-08-24
Language:
Chinese Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hebrew Indonesian Italian Japanese Korean Malay Norwegian Bokmål Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps