Taxi Phương Trinh KG

Taxi Phương Trinh KGFree

1.0for iPhone
Tuan Anh Vu
Developer
Nov 15, 2017
Update Date
Travel
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Taxi Phương Trinh KG Capturas de tela
Taxi Phương Trinh KG CartazTaxi Phương Trinh KG CartazTaxi Phương Trinh KG CartazTaxi Phương Trinh KG Cartaz

About Taxi Phương Trinh KG

Ứng dụng giúp việc đặt xe được dễ dàng hơn.
Tính năng:
(1) Cho phép khách hàng đặt xe đến đón ngay tại vị trí hiện tại, đặt xe cho người thân ở vị trí khác hoặc đặt xe trước (cuộc hẹn) từ 15 phút đến 24 giờ
(2) Khách hàng biết trước giá ước lượng của chuyến đi.
(3) Khách hàng hủy đặc xe mà không bị tính phí.
(4) Quản lý thông tin chuyến đi, lịch sử đặt xe và các thông tin liên quan.
Show More

Novidades da Última Versão 1.0

Last updated on Nov 15, 2017
Version History
1.0
Nov 15, 2017

Taxi Phương Trinh KG FAQ

Clique aqui para saber como baixar Taxi Phương Trinh KG em um país ou região restrita.
Confira a lista a seguir para ver os requisitos mínimos de Taxi Phương Trinh KG.
iPhone
Taxi Phương Trinh KG suporta English, Vietnamese

Alternativa de Taxi Phương Trinh KG

Você pode gostar

Obtenha mais de Tuan Anh Vu