Lazico App

Lazico AppFree

1.6for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Lazico App 스크린 샷
Lazico App 포스터Lazico App 포스터Lazico App 포스터

About Lazico App

Ứng dụng hỗ trợ hẹn giờ qua SMS sử dụng modul của Công ty LAZICO VN.
Thiết bị hỗ trợ: ES01+, ES03+, EV02, EV04
- Điều khiển hệ thống tưới tiêu từ xa qua điện thoại.
- Hẹn giờ điều khiển hệ thống đèn điện chiếu sáng
- Điều khiển thiết bị điện từ xa

Chi tiết xin tham khảo tại: http://lazico.com
Show More

최신 버전 1.6의 새로운 기능

Last updated on Aug 14, 2019
오래된 버전
- Sửa lỗi phần lịch biểu
- Sửa lỗi phần thay đổi thông tin thiết bị
Show More
Version History
1.6
Aug 14, 2019
- Sửa lỗi phần lịch biểu
- Sửa lỗi phần thay đổi thông tin thiết bị
1.2
Aug 3, 2019
- Sửa lỗi phiên bản 1.1
- Hỗ trợ thêm thiết bị EV02
1.1
Jul 21, 2019
- Sửa lỗi phần thời gian biểu
- Cập nhật thêm tính năng mới
1.0
Jun 5, 2019

Lazico App FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Lazico App를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Lazico App의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
Lazico App은 다음 언어를 지원합니다. English

Lazico App 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Quyet Tien Vu에서 더 많은 것을 얻기