GSB Smart SMEs GSB Smart SMEs Free Get
GSB Smart SMEs

GSB Smart SMEs

Government Savings Bank

0.1.13 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-12-01

Size

34.4 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
GSB Smart SMEs Description
เนื่องจากธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEsให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)ในการลดต้นทุนทางธุรกิจ และนโยบายการสร้างเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจกอปรกับธนาคารมีเป้าหมายในการเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของ Portfolio ที่เหมาะสมและธนาคารออมสินต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลด้วยการแสดงข้อมูลให้โปร่งใส โดยใช้แนวคิดในการนำข้อมูลงบการเงินที่ผู้ประกอบการนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจมาใช้เป็นพื้นฐานในการปล่อยสินเชื่อธนาคารออมสิน จึงมีแนวคิดในการจัดทำระบบยื่นขอใช้บริการสินเชื่อผ่าน Application เพื่อรองรับการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคลของธนาคาร มาเป็นเครื่องมือในการหาลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
More Information
Price:
Free
Version:
0.1.13
Size:
34.4 MB
Genre:
Business
Update Date:
2018-12-01
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps