Khách hàng - WebShip

Khách hàng - WebShipFree

1.6for iPhone, iPad
robust Vu
Developer
Jan 24, 2019
Update Date
Business
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Khách hàng - WebShip 스크린 샷
Khách hàng - WebShip 포스터Khách hàng - WebShip 포스터Khách hàng - WebShip 포스터
Khách hàng - WebShip 포스터Khách hàng - WebShip 포스터Khách hàng - WebShip 포스터

About Khách hàng - WebShip

Ứng dụng hỗ trợ khách hàng lên đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng. Các chức năng chính:
- Tạo vận đơn dễ dàng trên app.
- Nhận thông báo tình trạng đơn ngay lập tức.
Show More

최신 버전 1.6의 새로운 기능

Last updated on Jan 24, 2019
오래된 버전
Thay logo, thêm mã công ty khi đăng nhập.
Show More
Version History
1.6
Jan 24, 2019
Thay logo, thêm mã công ty khi đăng nhập.

Khách hàng - WebShip FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Khách hàng - WebShip를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Khách hàng - WebShip의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iPad
Khách hàng - WebShip은 다음 언어를 지원합니다. English

Khách hàng - WebShip 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

robust Vu에서 더 많은 것을 얻기