iAgri

iAgriFree

1.0.2for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
iAgri 스크린 샷
iAgri 포스터iAgri 포스터iAgri 포스터
iAgri 포스터iAgri 포스터iAgri 포스터

About iAgri

iAgri là sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tỉnh Cà Mau.

Hệ thống bao gồm :
- Sàn giao dịch nông sản, thuỷ hải sản có truy xuất nguồn gốc được chuẩn hoá giúp thông quan toàn thế giới
- Các chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, kết nối nông dân - Chế Biến - Xuất khẩu
- Nhật ký điện tử chứng minh lịch sử hoạt động sản xuất, thể hiện tính minh bạch và trung thực trong sản xuất
- Công cụ tự tạo tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tất cả ngôn ngữ theo toàn thế giới.
- Chỉ dẫn địa lý các vùng sản xuất của toàn tỉnh Cà Mau
Show More

최신 버전 1.0.2의 새로운 기능

Last updated on Jul 1, 2019
오래된 버전
Cập nhật thêm chia sẻ và bình luận
Show More
Version History
1.0.2
Jul 1, 2019
Cập nhật thêm chia sẻ và bình luận
1.0.1
Jun 21, 2019
Cập nhật thông tin và thay đổi giao diện chính để dễ sử dụng hơn
1.0.0
May 29, 2019

iAgri FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 iAgri를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
iAgri의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iPad
iAgri은 다음 언어를 지원합니다. English

iAgri 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Duong Le Dai에서 더 많은 것을 얻기