Ogasachi

OgasachiFree

1.0.9for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Ogasachi 스크린 샷
Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터
Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터Ogasachi 포스터

About Ogasachi

Ứng dụng ghi nhật ký điện tử cho các nông trại và các thành viên tham gia, giúp kiểm soát vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị sản phẩm
Tính năng tạo mã truy xuất nguồn gốc giúp minh bạch thông tin sản xuất chế biến sản phẩm từ nông trại đến bàn ăn
Ứng dụng giúp nông dân học tập lẫn nhau về mô hình sản xuất và cùng nhau tạo ra sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng
Show More

최신 버전 1.0.9의 새로운 기능

Last updated on May 28, 2019
오래된 버전
nhật ký có thêm mã truy xuất liên quan
Show More
Version History
1.0.9
May 28, 2019
nhật ký có thêm mã truy xuất liên quan
1.0.8
May 25, 2019
Cập nhât thêm mục bài viết
1.0.7
May 21, 2019
- Sửa lỗi thoát app khi thêm nhật ký
1.0.6
May 16, 2019
Cập nhật thông tin khi đăng ký và tạo mã truy xuất
1.0.5
May 14, 2019
Cập nhật profile và mã truy xuất
1.0.4
May 4, 2019
Chỉnh sửa cách hiển thị mã truy xuất
Mã truy xuất có thêm danh mục

Ogasachi FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Ogasachi를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Ogasachi의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iPad
Ogasachi은 다음 언어를 지원합니다. English

Ogasachi 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Duong Le Dai에서 더 많은 것을 얻기