GSTC TCTS

GSTC TCTS무료

1.2for iPhone, iPad and more
VTC Telecom
Developer
32MB
Size
Nov 12, 2020
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
GSTC TCTS 스크린 샷
GSTC TCTS 포스터
GSTC TCTS 포스터GSTC TCTS 포스터GSTC TCTS 포스터

About GSTC TCTS

Quản lý và giám sát tàu cá:
- Quản lý nhiều thiết bị từ nhiều đơn vị cung cấp trên 1 phần mềm
- Xem hành trình, vị trí tàu cá trên biển
- Nhận cảnh báo SOS, đi ra vùng ranh giới.
Show More

최신 버전 1.2의 새로운 기능

Last updated on Nov 12, 2020
오래된 버전
- Fix lỗi hiển thị bản đồ
- Thêm tự động cập nhật
Show More
Version History
1.2
Nov 12, 2020
- Fix lỗi hiển thị bản đồ
- Thêm tự động cập nhật
1.0
Mar 17, 2020

GSTC TCTS FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 GSTC TCTS를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
GSTC TCTS의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 12.1 이상 필요.
iPad
iPadOS 12.1 이상 필요.
iPod touch
iOS 12.1 이상 필요.
GSTC TCTS은 다음 언어를 지원합니다. 영어

GSTC TCTS 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

VTC Telecom에서 더 많은 것을 얻기